Suomen Mercedes autoilijat ry säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Mercedes autoilijat mese ry, josta näissä
säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Tohmajärvi ja toiminta-alueena koko Suomi.
Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallista nimeä nimeä Mese
Users of Finland tai lyhennystä MUF.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea jäsentensä autoharrastukseen
liittyvää kehitystä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä mese.fi -keskustelufoorumia
sekä edistämällä jäsenten mielekästä vapaa-ajan toimintaa, järjestämällä
(virtuaalisia) esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia keskustelufoorumilla,
opintoretkiä ja illanviettoja sekä ulkoilu- ja kulttuuritoimintaa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallisille (jäsenilleen)
voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Edelleen yhdistys harjoittaa ohjausta autoharrastukseen liittyvissä asioissa
ja tarvittaessa avustaa neuvomalla harrastuksessa ja -välittömästi tai
välillisesti- tarvittavien välineiden hankinnassa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksua.
Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä,
arpajaisia ja juhlia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa, voittoa
tavoittelematta jäsenilleen varaosien välitystoimintaa, asianmukaisella
luvalla kioski- ja ravitsemusliikettä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja
irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön
tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta vuosikokouksissa.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä
henkilön, joka on ansiokkaasti ja tuloksellisesti tukenut yhdistyksen
tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen ei maksa yhdistykselle jäsenmaksua.

4§ Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.
Kunkin toimintavuoden jäsenmaksu on maksettava kunkin toimintavuoden
toukokuun loppuun mennessä.

5§ Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoituksella yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6§ Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on toiminut
vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai
on käyttäytynyt muuten yhdistystä vahingoittavalla tavalla.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut
jäsenmaksuaan toukokuun loppuun mennessä.
Mikäli erotettu jäsen pyrkii uudelleen yhdistyksen jäseneksi, hallituksen
tulee tehdä hyväksymisestä yksimielinen päätös.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi
lippuäänestyksessä, jolloin arpa ratkaisee.

7§ Päätäntävalta

Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen kokoukset ovat sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia.
Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja
kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli 1/10 äänioikeutetuista
jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Mainittu kokous on pidettävä kuukauden sisällä siitä, kun vaatimus on
toimitettu yhdistyksen hallitukselle.
Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokoukseen
voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

8§ Hallitus

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksen yhdistyksen jäsenistä
valitsema hallitus.
Yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään viisi (5), mutta
enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi kokoontua myös pitämällä
virtuaalikokouksia, puhelinkokouksia tai muulla vastaavalla tavalla.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuu asian
käsittelemiseen.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi
lippuäänestyksessä ja vaalissa, jolloin arpa ratkaisee.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien
toteuttamiseksi.
Tässä tarkoituksessa hallitus
1) edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
2) kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät
asiat
3) valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
4) hoitaa talouden
5) laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
6) laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
7) toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

9§ Toiminnantarkastajat
Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja heillä varamiehet.
Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi kalenterivuosi.

10§ Kokouskutsu

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään viikkoa
ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen käyttämällä ilmoitustaululla
tai jäsenkirjeellä.

11§ Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja siinä
käsiteltävät asiat ovat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi
toimikaudeksi
6. valitaan yhdistykselle seuraavaksi toimikaudeksi hallitus: vähintään
viisi (5), mutta enintään seitsemän (7) muuta hallituksen jäsentä
7. valitaan yhdistykselle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2)
varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi
8. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä mahdollisista
toimihenkilöiden palkkioista
9. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi
10. lisäksi muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat

?

12§ Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä
käsiteltävät asiat ovat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. edellisen toimikauden toimintakertomus
6. esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen
rahavarain käytöstä ja omaisuuden hoitamisesta edellisellä toimintakaudella
7. päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
edellisen toimikauden hallitukselle
8. lisäksi muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat

13§ Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni, kannatusjäseniä lukuun
ottamatta.
Äänioikeus on vain täysi-ikäisellä jäsenellä ja äänensä voi jättää
valtakirjalla käytettäväksi.

14§ Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Päätöksen tekeminen asiassa, jota käsitellään ensi kertaa, on lykättävä
seuraavaan kokoukseen,
jos kaksi (2) läsnä olevaa jäsentä sitä vaatii, ellei kaksi kolmatta (2/3)
osaa läsnäolevista jäsenistä kannata asian kiireelliseksi julistamista.
Ennestään esillä olleen asian lykkäämiseen vaaditaan yksinkertainen äänten
enemmistö.
Asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä
säännöissä ei ole toisin määrätty.
Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos (mikäli) kaksi
jäsentä sitä vaatii.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi
lippuäänestyksessä ja vaalissa, jolloin arpa ratkaisee.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on asianmukaisesti kokoon
kutsuttu.

15§ Jäsenten aloitteet

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja esittämään yhdistyksen
jäsenet.
Aloite tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle kevätkokousta varten
viimeistään edellisen vuoden joulukuun 31. päivänä ja
syykokousta varten viimeistään heinäkuun 31. päivänä.
Hallituksen tulee saattaa aloite omilla lausunnoillaan varustettuna
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

16§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja, kukin yksin.
Hallitus voi lisäksi määrätä yhdistyksen jonkun toimihenkilön kirjoittamaan
yksin yhdistyksen nimen.

17§ Tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on
jätettävä tarkastettaviksi toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa
ennen kevätkokousta.
Yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittujen
toiminnantarkastajien tulee toimittaa toiminnantarkastuskertomus 10 päivän
kuluessa siitä, kun he ovat saaneet tilinpäätöksen tarkastettavakseen.
Kertomuksen tulee sisältää ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai
epäämisestä sekä niistä toimenpiteistä, joita toiminnantarkastajat
mahdollisesti ehdottavat.

Toiminnantarkastuskertomus osoitetaan yhdistyksen kokoukselle ja toimitetaan
hallitukselle.


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

18§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos ensimmäisessä kokouksessa
yksinkertainen enemmistö kannattaa muutosta ja seuraavassa kokouksessa
vähintään kolme neljättä (3/4) osaa äänestykseen osallistuneista kannattaa
tehtyä ja kokouskutsussa mainittua ehdotusta.
Kokouksien väliajan tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa.

19§

Päätös yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa vähintään kahden (2)
viikon väliajoin pidetyssä sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa.
Lopettamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa neljän viidesosan
(4/5) enemmistö annetuista äänistä.

20§

Jos yhdistys lopettaa toimintansa, sen omaisuus ja varat luovutetaan
jollekin oikeustoimikelpoiselle vastaavanlaista toimintaa harjoittavalle
yhdistykselle.


MUUT MÄÄRÄYKSET

21§

Yhdistyksen toiminnasta voidaan tarkemmin säätää ohjesäännöissä.
Ohjesääntöjen hyväksymisestä, muuttamisesta ja kumoamisesta päättää
yhdistyksen kokous.
Päätöksen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö.

22§ Yhdistyslaki

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain
määräyksiä.

Ilmoittaudun jäseneksi tai päivitän yhteystietoni

*) = pakollinen


*)Etunimi:

*)Sukunimi:

Lempinimi foorumilla:

*)Sähköpostiosoite:

*)Katuosoite:


*)postinumero:

*)postitoimipaikka:

Lisätietoja: